Praleisti, eiti į turinį

Priskyrimo — Nekomercinio naudojimo — Analogiško platinimo 4.0 tarptautinė licencija

CC BY-NC-SA 4.0

Teisinių sąlygų sąvadas

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation („Creative Commons") nėra teisines paslaugas teikianti įmonė ir neteikia teisinių paslaugų ar konsultacijų. Viešųjų Creative Commons licencijų platinimas nesukuria santykio tarp teisines paslaugas teikiančio asmens ir kliento, nei jokio kito teisinio santykio. Creative Commons savo licencijas ir su jomis susijusią informaciją vartotojams pateikia naudoti tokias, kokios jos yra jų pateikimo metu savo (vartotojų) rizika. Creative Commons neteikia jokių garantijų savo licencijoms, bet kokiems pagal jų sąlygas licencijuojamiems objektams ar bet kuriai susijusiai informacijai. Creative Commons maksimalia įmanoma apimtimi neprisiima atsakomybės dėl žalos ir nuostolių, kylančių dėl jų panaudojimo.

Viešųjų Creative Commons licencijų naudojimas

Viešosiose Creative Commons licencijose pateikiamas standartinių sąlygų rinkinys, kurį kūrėjai bei kiti teisių turėtojai gali naudoti dalijimuisi originaliais autoriniais darbais bei kitais objektais, kuriems galioja autorinės ir kitos teisės, nurodytos žemiau licencijos tekste. Žemiau išvardintos aplinkybės yra nurodytos informavimo tikslais, nėra išsamios ir nėra mūsų licencijų sudėtine dalimi.


Licenciarams (licencijos davėjams) svarbios aplinkybės

Mūsų Viešosios licencijos skirtos naudoti tiems asmenims, kurie turi teisę leisti naudoti tam tikrus objektus tokiais būdais, kuriais teisė juos naudoti be tokio leidimo draudžia. Mūsų licencijos neatšaukiamos. Prieš licenciją panaudojant Licenciarams rekomenduojame perskaityti ir suprasti pasirinktos licencijos sąlygas. Licenciarai, prieš panaudodami mūsų licencijas, turi užtikrinti visas reikalingas teises tam, kad visuomenė galėtų naudotis objektais taip, kaip numatyta (tikimasi). Ta pateikiamų objektų dalis, kuriai licencija nėra taikoma, turėtų būti licenciarų aiškiai pažymėta, įskaitant objektus, kurie nėra licencijuojami CC licencijomis bei objektus, kuriems taikomos autorių teisių išimtys ar apribojimai. Daugiau licenciarams svarbių aplinkybių.


Visuomenei svarbios aplinkybės

Panaudodamas kurią nors iš mūsų viešai prieinamų licencijų, licenciaras (licencijos davėjas) suteikia viešą leidimą naudoti licencijuojamą objektą pagal aiškiai apibrėžtas sąlygas. Jei dėl bet kokios priežasties licenciaro sutikimas nėra reikalingas – pavyzdžiui, dėl bet kokio taikytino autoriaus teisių apribojimo ar išimties – tokiu atveju atitinkamam naudojimo būdui licencija netaikytina. Mūsų licencijos suteikia tik tokias autorių ir kai kurias kitas teises, kurias suteikti turi teisę licenciaras. Licencijuojamų Objektų naudojimas vis tiek gali būti ribojamas dėl kitų priežasčių, įskaitant ir dėl to, kad kiti asmenys gali turėti autorines ar kitas teises į atitinkamus objektus. Licenciaras gali nustatyti tam tikrus specifinius reikalavimus, pavyzdžiui, kad visi atliekami pakeitimai būtų pažymėti arba aprašyti. Nors mūsų licencijos to nereikalauja, mes skatiname į tokius reikalavimus, kai jie pagrįsti, atsižvelgti. Daugiau licenciatams (licencijų gavėjams) svarbių aplinkybių.

About Creative Commons

Creative Commons nėra savo Viešųjų licencijų šalimi. Tačiau Creative Commons gali pasirinkti taikyti kurią nors iš savo Viešųjų licencijų savo skelbiamiems objektams, ir tokiu atveju Creative Commons bus laikoma „Licenciaru". Išskyrus ribotą tikslą – nurodyti visuomenei, kad objektas yra licencijuojamas Creative Commons Viešąja licencija ar kitu Creative Commons veiklos strategijoje nustatytu būdu, skelbiamu creativecommons.org/policies , Creative Commons draudžia naudoti prekių ženklą „Creative Commons" ar bet kokį kitą Creative Commons prekių ženklą ar logotipą be išankstinio Creative Commons rašytinio sutikimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, susietą su bet kokiais Viešųjų licencijų pakeitimais, kuriems nėra duotas sutikimas, ir bet kokiems kitiems susižinojimams, susitarimams ar sutartims dėl licencijuojamų objektų naudojimo. Aiškumo sumetimais, ši pastraipa nėra Viešosios licencijos dalis.

Su Creative Commons galite susisiekti adresu creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.