Přeskočit na obsah

Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

CC BY-SA 4.0

Právní ujednání

Verze 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") není advokátní kancelář ani neposkytuje právní služby nebo právní poradenství. Šířením textů veřejných licencí Creative Commons nevzniká vztah příkazního typu nebo jiný takový obdobný vztah. Creative Commons Corporation poskytuje texty veřejných licencí a související informace tak, jak jsou. Creative Commons Corporation neodpovídá za texty veřejných licencí ani za obsah licencovaný za těchto licenčních podmínek ani za související informace. Creative Commons Corporation v maximální možné míře vylučuje veškerou odpovědnost za újmu, která vznikne v důsledku jejich použití.

Používání Veřejných licencí Creative Commons

Texty veřejných licencí Creative Commons představují standardizovaný soubor licenčních podmínek, které mohou autoři nebo další nositelé práv použít pro sdílení chráněných autorských děl a dalšího obsahu podléhajícímu autorským právům a dalším právům uvedeným níže v této veřejné licenci. Následující upozornění slouží pouze pro informační účely, nejsou vyčerpávající a nejsou součástí těchto licencí.


Upozornění pro poskytovatele licence

Tyto veřejné licence jsou určeny osobám oprávněným poskytovat veřejnosti oprávnění k užití obsahu způsobem, který je jinak vyhrazen vykonavatelům autorských a některých dalších práv. Tyto licence jsou neodvolatelné. Poskytovatelé by si měli licenční podmínky řádně prostudovat tak, aby jim porozuměli dříve, než se je rozhodnou použít. Poskytovatelé by si také před použitím těchto licencí měli zajistit veškerá potřebná práva tak, aby mohla veřejnost dílo užít předpokládaným způsobem. Poskytovatelé by měli jednoznačně označit veškerý obsah, na který se licence nevztahují, a to včetně dalších děl poskytnutých pod licencemi CC nebo materiály užité na základě výjimky či omezení autorských práv. Další upozornění pro poskytovatele.


Upozornění pro veřejnost

Použitím některé z těchto veřejných licencí poskytuje poskytovatel veřejnosti oprávnění k užití licencovaného obsahu za stanovených licenčních podmínek. Pokud z nějakého důvodu není souhlas poskytovatele nutný, například z důvodu uplatnění některé výjimky nebo omezení autorského práva, potom se na dané užití tato licence nevztahuje. Na základě těchto licencí jsou poskytována pouze oprávnění k výkonu autorských a některých dalších práv, která je poskytovatel oprávněn poskytovat. Užití licencovaného obsahu může být přesto omezeno z dalších důvodů, například proto, že nositelem autorských, či dalších práv k němu se vztahujících, je někdo jiný. Poskytovatel může vznést zvláštní požadavky, například požádat o to, aby byly označeny nebo popsány veškeré změny. Ačkoli to tyto licence nevyžadují, nabádáme Vás, abyste tyto požadavky respektovali, pokud jsou přiměřené. Další upozornění pro veřejnost.

About Creative Commons

Creative Commons není stranou svých veřejných licencí. Přesto se Creative Commons může rozhodnout použít některou ze svých veřejných licencí na obsah, který uveřejňuje, a v takovém případě se považuje za „Poskytovatele". Texty veřejných licencí Creative Commons jsou uvolněny do public domain podle CC0 Public Domain Dedication . S výjimkou omezeného účelu označení obsahu sdíleného pod veřejnou licencí Creative Commons nebo v souladu s podmínkami uveřejněnými na adrese creativecommons.org/policies , nedovoluje Creative Commons užití ochranné známky „Creative Commons" ani žádné další ochranné známky či loga Creative Commons bez předchozího písemného souhlasu, např. v souvislosti s jakýmikoli neschválenými úpravami některé z veřejných licencí Creative Commons nebo dalších smluv, ujednání či dohod týkajících se užití licencovaného obsahu. Pro vyloučení pochybností, tento odstavec není součástí těchto veřejných licencí.

Creative Commons je možno kontaktovat prostřednictvím creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.