Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα

CC BY 3.0 GR

Νομικός κώδικας

Version 3.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: Νομικός κώδικας - Creative Commons Αναφορά 4.0

About Creative Commons

Το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις δημόσιες άδειές του. Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο Creative Commons μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει κάποια από τις άδειες δημόσιας χρήσης του στο υλικό που δημοσιεύει και σε αυτές τις περιπτώσεις θα θεωρείται ως "Ο/Η Χορηγών/-ούσα την Άδεια (Αδειοδότης/-ούσα)". Το κείμενο των δημόσιων αδειών Creative Commons είναι αφιερωμένο στο δημόσιο τομέα υπό το CC0 Public Domain Dedication . Εκτός από τον περιορισμένο σκοπό διαμοιρασμού υλικού δυνάμει μιας δημόσιας άδειας Creative Commons ή όπως άλλως επιτρέπεται από την πολιτική του νομικού προσώπου Creative Commons όπως αυτή δημοσιεύεται στη διαδικτυακή διεύθυνση creativecommons.org/policies , το νομικό πρόσωπο Creative Commons δεν επιτρέπει τη χρήση του εμπορικού σήματος "Creative Commons" ή άλλου εμπορικού σήματος ή του λογοτύπου του νομικού προσώπου Creative Commons, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για τη χρήση αναφορικά με οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις οποιασδήποτε δημόσιας άδειάς του ή τυχόν άλλων διευθετήσεων, μνημονίων, ή συμφωνιών που αφορούν τη χρήση του αντικειμένου αδειοδότησης. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η εν λόγω παράγραφος δεν αποτελεί περιεχόμενο των δημόσιων αδειών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το νομικό πρόσωπο Creative Commons στη διαδικτυακή διεύθυνση creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.