Zkrácené znění licence Creative Commons

Určeno pouze k ochraně copyrightu* (na základě práva Spojených států)
nebo Potvrzení o statusu volného díla

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Creative Commons již neužívá tento právní nástroj a proto nedoporučuje jeho další použití pro díla.

Osoba nebo osoby, které spojily dílo s tímto dokumentem (ověřující osoba nebo osoba určující dílo jako volné) tímto buď (a) potvrzují, že dle jejich nejlepšího vědomí je dílo v zemi, ve které bylo publikováno, dílem volným, nebo (b) potvrzují, že nezávisle na tom, jakými autorskými právy disponují, určují toto dílo (dále jen dílo) jako dílo volné. Osoba určující dílo jako dílo volné se navíc zříká veškerých autorskoprávních zájmů, které by mohla mít k připojovanému dílu a pro tyto účely je níže popsána jako "ověřující osoba".

Osoba určující dílo jako dílo volné podnikla přiměřené kroky k ověření autorskoprávního statutu tohoto díla. Tato osoba si uvědomuje, že jeho úsilí v dobré víře jej nechrání vůči odpovědnosti v případě, že ověřované dílo není dílem volným.

Ověřující osoba činí toto ověření pro prospěch široké veřejnosti a na úkor všech jeho dědiců a nástupců. Ověřující osoba má v úmyslu učinit tento úkon jako zjevný akt vzdání se všech současných a budoucích práv dle autorského zákona, k dílu nabytých podmíněně či nepodmíněně. Ověřující osoba je srozuměna s tím, že takové vzdání se práv zahrnuje takže veškerá práva vymáhat (žalobou nebo jinak) autorská práva k dílu.

Ověřující osoba je srozumněa s tím, že jakmile je dílo označeno jako volné, může být volně rozmnožováno, šířeno, přenášeno, užíváno, upravováno, zpracováváno, či používáno jinými způsoby, a to kýmkoliv pro jakýkoliv účel, ať už komerční nebo nekomerční, všemi možnými způsoby, a to všetně těch, které prozatím nebyly vymyšleny nebo vytvořeny.

CC0 for Public Domain Dedication
Tento nástroj byl vytvořen na základě práva Spojených států a nemusí být použitelný v jiných zemích. Pokud máte zájem učinit z Vašeho díla volné dílo, doporučujeme použít licenci CC0.