Creative Commons License Deed

Copyright-Only-erklæring* (basert på lovgiving i USA)
eller Fristatus-sertifisering

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commonon har trukket tilbake dette juridiske verktøyet, og fraråder at det knyttes til verk.

Den person eller de personer som har knyttet dette dokumentet til et verk ("erklæringsgiver" eller "sertifikatutsteder") vil med dette enten (a) sertifiserer at det angjeldende verk, så vidt han vet, er i det fri (public domain), eller (b) erklære at alle rettigheter til det nedenfor definerte verk (Verket) er overgitt til det fri (public domain). En sertifikatutsteder, enn videre, erklærer som frigitt enhver opphavsrettslig interesse som han måtte ha i det tilknyttede Verket og er for disse formål omtalt som "erklæringsgiver" i det følgende.

En sertifikatutsteder har tatt rimelige skritt for å skaffe til veie Verkets opphavsrettslige status. Sertifikatutsteder erkjenner at hans/hennes bestrebelser for gjøre dette i god tro ikke fritar ham fra erstatningsansvar, dersom det faktisk viser seg at det sertifiserte verk ikke er i det fri (public domain).

Erklæringsgiver avgir denne erklæring til fordel for den brede offentlighet og til skade for erklæringsgivers arvinger og etterfølgere. Det er erklæringsgiver hensikt at erklæringen er en offentlig, evigvarende oppgivelse av alle eksisterende og fremtidige rettigheter etter opphavsretten, uansett om dette er rettigheder til selve Verket eller rettigheter som er avhengige av Verket. Erklæringsgiver forstår at en slik oppgivelse av alle rettigheter omfatter oppgivelse av enhver rett til å håndheve (ved søksmål eller på annen måte) opphavsrettigheter til Verket.

Erklæringsgiver forstår at når Verket en gang er i det fri (public domain), kan det fritt fremstilles eksemplarer av det, det kan fritt spres, overføres, brukes, endres, bygges videre på eller på annen måte utnyttes av hvem som helst til et hvilket som helst formål, kommersielt eller ikke-kommersielt, på enhver måte, inklusive måter som ennå ikke er oppfunnet eller kjent.

CC0 for Public Domain Dedication
Dette verktøyet er basert på lovgiving i USA og er ikke nødvendigvis anvendbart utenfor USA. For å dedikere nye verk til det fri (Public Domain) anbefaler vi at du benytter CC0.