Skip to content

CC is a small nonprofit fighting for the open web. We need your support to continue our work. Donate today!

CC SAMPLING+ 1.0 Deed

نمونه گیری به علاوه 1.0 عمومی

Notice

2011-09-12: کرتیوکامنز این ابزار قانونی را بازنشسته کرده‌است و پیشنهاد نمی دهد که آن را برای آثار استفاده کنید.

شما اجازه دارید:

  1. برای نمونه، ترکیب یا انتقال خلاقانهٔ این آثار برای مقاصد تجاری و غیر تجاری.
  2. نمایش و نشر کپی‌ها و اجرای همه اثر برای مقاصد غیرتجاری (مثلاً اشتراک‌گذاری فایل یا رسانه‌های اینرنتی غیرتجاری)
  3. تا زمانی که از شرایط مجوز پیروی می‌کنید، دارنده مجوز نمی‌تواند این آزادی‌ها را از شما سلب کند.

تحت این شرایط:

  1. ارجاع - شما باید اعتبار مناسب ببخشید، یک پیوند به پروانه ارائه کنید، و اگر تغییری صورت گرفته‌است به آن اشاره کنید . شما می‌توانید این کار را به هر شیوه معقول انجام دهید، اما نه به هر روش که نشان دهد پروانه‌دهنده شما یا استفاده‌تان را تأیید می‌کند.
  2. شما مجاز نیستند این اثر را برای تبلیغ یا ترویج چیزی به جز اثری که خودتان از آن خلق کرده‌اید استفاده کنید.
  3. برای هر استفاده مجدد یا نشر شما باید برای دیگران مجوز این اثر را شخص کنید. بهترین روش برای این کار پیوند دادن به این صفحه است.
  4. فاقد محدودیت‌های اضافه - شما نمی‌توانید شرایط قانونی یا اقدامات فنی که به طور قانونی دیگران را از انجام هر کار اجازه‌های پروانه محدود می‌کند اعمال کنید.

توجه:

شما نباید از این پروانه برای عناصر مواد در مالکیت عمومی یا جایی که استفاده‌تان با استثنا یا محدودیت قابل اجرا مجاز است پیروی کنید.

هیچ ضمانتی داده نمی‌شود. این پروانه نمی‌تواند همه دسترسی‌های لازم برای استفادهٔ مورد نظرتان را بدهد. برای نمونه، دیگر حقوق مانند حقوق تبلیغات، حفظ حریم خصوصی، یا اخلاق ممکن است چگونگی استفاده‌تان از مواد را محدود کنند.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.