Creative Commons License Deed

Sabiedrības īpašuma iezīme 1.0

Nav autortiesību

  • Šis darbs ir atzīmēts kā brīvs no autortiesību ierobežojumiem, ieskaitot saistītās un blakustiesības.


    Jūs varat kopēt, mainīt, izplatīt un atskaņot darbu arī komerciālām vajadzībām, nevienam neprasot atļauju. Skatiet papildu informāciju zemāk.


Papildu informācija

  • Darbs var nebūt brīvs no autortiesību ierobežojumiem visās jurisdikcijās.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • Dažās jurisdikcijās autora morālās tiesības var pastāvēt arī ārpus autortiesībām. Šīs tiesības var noteikt, ka autoram ir tiesības iebilst pret ļaunprātīgu rīcību.
  • Ja nav tieši norādīts savādāk, persona, kura ir norādījusi darbu, par to nedod nekādas garantijas, un atsakās no jebkādām saistībām, kādas var rasties, lietojot darbu saskaņā ar visām likumdošanas normām.
  • Lietojot vai citējot darbu jūs nedrīkstat radīt priekšstatu, ka darbu ir apstiprinājis autors, vai persona, kura to ir noteikusi.
Atrunas
Atrunas

Sabiedrības īpašuma atzīme nav juridisks instruments.

Creative Commons nav juridiska firma un nepiedāvā juridiskas konsultācijas un pakalpojumus. Izplatīšana, parādīšana vai saite uz Sabiedrības īpašuma atzīmi neveido klienta un advokāta attiecības.

Creative Commons nav pārbaudījusi autortiesību juridisko statusu šim vai jebkuram citam darbam, uz kuru tas netieši varētu attiekties. CC nedod nekādas garantijas par darba autortiesību statusu nevienā jurisdiskcijā un atsakās no jebkādām ar darba lietošanu saistītām saistībām.