Zkrácené znění licence Creative Commons

cc pd CC0 1.0 Univerzální (CC0 1.0)
Potvrzení o statusu volného díla

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto Zkrácené znění není licenčním ujednáním, pouze srozumitelně vyjadřuje základní podmínky licenčního ujednání CC0. Jinými slovy, je to uživatelsky přívětivé zestručnění právního textu, který je jeho podkladem. Samo o sobě nemá právní váhu a ani se neobjevuje ve vlastním textu licence CC0.

Organizace Creative Commons není advokátní kanceláří ani neposkytuje právní služby. Distribucí, zveřejněním či odkázáním na tuto licenci nevzniká vztah mezi advokátem a klientem.

Organizace Creative Commons neověřuje autorskoprávní stav kteréhokoli díla, které bylo vystaveno pod licencí CC0. CC neposkytuje žádné záruky ohledně kteréhokoli díla nebo jeho autorskoprávního stavu v kterékoli jurisdikci. CC se zároveň zříká odpovědnosti za jakékoli užití kteréhokoli díla.

Žádná autorská práva

  • Osoba, která k dílu přiložila toto prohlášení, souhlasila s vystavením tohoto díla jako díla volného a celosvětově se vzdala všech svých autorských práv k dílu, včetně všech práv souvisejících a práv příbuzných v rozsahu, který je povolen zákonem.

    Toto dílo můžete kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat, a to i pro komerční učely, bez získávání dalšího souhlasu. Přečtěte si Další informace níže.


Další informace

  • Práva kterékoli osoby, která plynou z patentů či ochranných známek, nejsou licencí CC0 dotčena, stejně jako práva jiných osob k dílu nebo ke způsobům jeho užití, jako jsou právo na ochranu osobnosti nebo právo na soukromí.
  • Pokud není výslovně uvedeno jinak, osoba, která k dílu přiložila toto prohlášení, neposkytuje za dílo žádné záruky a zříká se odpovědnosti za veškeré možné způsoby užití díla, a to v nejširším možném rozsahu povoleném rozhodným právem.
  • Při užití nebo citování díla nesmíte naznačovat, že je dílo užito se souhlasem autora původního díla nebo osoby, která toto dílo určila jako dílo, které není předmětem ochrany autorských práv.
Jiná práva

K dílům, která nejsou předmětem ochrany autorských práv, se mohou vztahovat jiná práva. Dílo nebo způsob jeho užití může být předmětem práva na ochranu osobních údajů nebo práva na ochranu osobnosti, které osobě umožňují kontrolu způsobů, jak je využívána jejich podobizna nebo záznam jejich hlasu, nebo dalších omezení dle příslušného práva.

Více informací.

Vyjádření souhlasu

V některých systémech národního práva může být nezákonné neoprávněně naznačovat, že autor, vydavatel nebo kdokoliv jiný schvaluje způsob, jakým dílo užíváte.

Více informací.

Citace

Pro snadné citování tohoto díla zkopírujte přiložený HTML kód a vložte jej na svou webovou stránku.

Více informací

Kdo je poskytovatel?

Poskytovatel je osoba, která se v rozsahu povoleném zákonem celosvětově vzdala práv k dílu pomocí licenčních ujednání CC0. Může se jednat o autora původního díla, držitele autorských práv nebo práv s autorským právem souvisejících.