Creative Commons Cod Juridic

CC0 1.0 Universal

Traduceri oficiale ale acestui instrument juridic sunt disponibile și în alte limbi.
CORPORAȚIA CREATIVE COMMONS NU ESTE O FIRMĂ DE AVOCATURĂ ȘI NU OFERĂ SERVICII JURIDICE. DISTRIBUIREA PREZENTULUI DOCUMENT NU CREEAZĂ O RELAŢIE DE TIP AVOCAT-CLIENT. CREATIVE COMMONS FURNIZEAZĂ ACESTE INFORMAȚII CA ATARE. CREATIVE COMMONS NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PREZENTULUI DOCUMENT ORI A INFORMAȚIILOR SAU OPERELOR FURNIZATE ÎN TEMEIUL ACESTUIA ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU DAUNELE REZULTATE ÎN URMA UTILIZĂRII PREZENTULUI DOCUMENT ORI A INFORMAȚIILOR SAU OPERELOR FURNIZATE ÎN TEMEIUL ACESTUIA.

Declarație de Intenție

Legislațiile majorității jurisdicțiilor din întreaga lume conferă în mod automat Drepturi de Autor și Drepturi Conexe exclusive (definite mai jos) în cazul creatorului și al titularului sau titularilor ulteriori (fiecare dintre aceștia fiind considerat un „titular”) ai unei opere originale de autor și/sau ai unei baze de date (fiecare dintre acestea fiind considerată o „Operă”).

Unii proprietari doresc să renunțe în mod permanent la aceste drepturi aferente unei Opere, cu scopul de a contribui la o resursă comună de opere creative, culturale și științifice („Resursa Comună”) pe care publicul, în mod fiabil și fără teama unor acuzații de încălcare ulterioare, le poate utiliza ca bază de plecare, le poate modifica, le poate încorpora în alte opere, le poate reutiliza și redistribui cât mai liber posibil, în orice formă și în orice scop, inclusiv, fără limitări, în scopuri comerciale. Acești titulari pot contribui la Resursa Comună pentru a promova idealul unei culturi libere și producerea în continuare de opere creative, culturale și științifice sau pentru a câștiga reputație sau o distribuire pe scară mai largă a Operei lor, în parte datorită utilizării și eforturilor altora.

Pentru aceste scopuri și motivații și/sau pentru altele și fără nicio așteptare privind vreo contraprestație sau compensație suplimentară, persoana care asociază CC0 cu o Operă („Declarantul”), în măsura în care este un titular de Drepturi de Autor și de Drepturi Conexe privind Opera, optează în mod voluntar să aplice CC0 în cazul Operei și să distribuie public Opera conform termenilor acesteia, având cunoștință de Drepturile de Autor și Drepturile Conexe care îi revin în ceea ce privește Opera, precum și de înțelesul și de efectul juridic scontat al CC0 asupra acestor drepturi.

1. Drepturi de Autor și Drepturi Conexe. O Operă pusă la dispoziție în temeiul CC0 poate fi protejată prin drepturi de autor și drepturi conexe („Drepturi de Autor și Drepturi Conexe”). Drepturile de Autor și Drepturile Conexe includ următoarele (fără a se limita la acestea):

 1. dreptul de a reproduce, de a adapta, de a distribui, de a reprezenta, de a expune, de a comunica și de a traduce o Operă;
 2. drepturile morale păstrate de autorul/autorii și/sau de interpretul/interpreții inițiali;
 3. drepturi la publicitate și la viață privată care țin de imaginea unei persoane reprezentată într-o Operă;
 4. drepturi care protejează împotriva concurenței neloiale în ceea ce privește o Operă, sub rezerva limitărilor de la paragraful 4(a) de mai jos;
 5. drepturi care protejează extragerea, diseminarea, utilizarea și reutilizarea de date dintr-o Operă;
 6. drepturi privind bazele de date (precum cele care decurg din Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date și cele în temeiul oricărui act național de punere în aplicare a directivei, inclusiv orice versiune modificată sau succesoare a acestei directive) și
 7. alte drepturi asimilate, echivalente sau corespunzătoare din întreaga lume, bazate pe legislația sau pe tratatele aplicabile, și orice transpuneri într-o legislație națională a acestora.

2. Renunțare. În cea mai mare măsură posibilă permisă de legislația aplicabilă, dar nu în contradicție cu aceasta, prin prezenta Declarantul renunță la, abandonează și părăsește în mod deschis, complet, permanent, irevocabil și necondiționat toate Drepturile de Autor și Drepturile Conexe ale Declarantului, precum și pretențiile și motivele de acțiune asociate, indiferent că sunt cunoscute sau nu în prezent (inclusiv pretențiile și motivele de acțiune existente și cele viitoare), în ceea ce privește Opera (i) în toate teritoriile din întreaga lume, (ii) pentru durata maximă prevăzută de legislația aplicabilă sau de tratatul aplicabil (inclusiv prelungirile viitoare), (iii), pentru orice canal de comunicare actual sau viitor și pentru orice număr de exemplare și (iv) în orice scop, inclusiv, fără limitări, în scopuri comerciale, publicitare sau promoționale („Renunțare”). Declarantul face Renunțarea în beneficiul fiecărui membru al publicului larg și în detrimentul moștenitorilor și succesorilor Declarantului, cu intenția fermă ca această Renunțare să nu facă obiectul unei revocări, încetări, anulări sau rezilieri sau al oricărei alte acțiuni cu caracter juridic sau judiciar de natură să perturbe utilizarea în liniște de către public a Operei astfel cum se prevede în Declarația de Intenție explicită a Declarantului.

3. Licență Publică Alternativă. În cazul în care orice parte a Renunțării este considerată, din orice motiv, a fi ineficace sau nulă din punct de vedere juridic în temeiul legislației aplicabile, Renunțarea este menținută în cea mai mare măsură admisă, ținând seama de Declarația de Intenție explicită a Declarantului. În plus, în măsura în care Renunțarea este considerată astfel, Declarantul acordă prin prezenta fiecărei persoane afectate o licență scutită de redevențe, netransferabilă, neexclusivă, irevocabilă și necondiționată, pentru care nu se pot acorda sublicențe, de a exercita Drepturile de Autor și Drepturile Conexe ale Declarantului în ceea ce privește Opera (i) în toate teritoriile din întreaga lume, (ii) pentru durata maximă prevăzută de legislația aplicabilă sau de tratatul aplicabil (inclusiv prelungirile viitoare), (iii) pentru orice canal de comunicare actual sau viitor și pentru orice număr de exemplare și (iv) în orice scop, inclusiv, fără limitări, în scopuri comerciale, publicitare sau promoționale („Licența”). Licența este considerată în vigoare de la data la care Declarantul a aplicat CC0 Operei. În cazul în care orice parte a Licenței este considerată, din orice motiv, a fi ineficace sau nulă din punct de vedere juridic în temeiul legislației aplicabile, această ineficacitate sau nulitate nu anulează restul Licenței și, într-un asemenea caz, Declarantul declară, prin prezenta, (i) că nu își va exercita niciunul dintre Drepturile de Autor și Drepturile Conexe care îi rămân în ceea ce privește Opera sau (ii) că nu va revendica nicio pretenție și motiv de acțiune asociat(ă) în ceea ce privește Opera, ceea ce ar fi în orice caz în contradicție cu Declarația de Intenție explicită a Declarantului.

4. Limitări și Avertismente.

 1. Niciun drept de marcă înregistrată sau de brevet de invenție deținut de Declarant nu face obiectul unei renunțări, abandonări, părăsiri sau licențe ori nu este afectat în alt mod de prezentul document.
 2. Declarantul oferă Opera ca atare și nu furnizează nicio declarație sau garanție de niciun fel, explicită, implicită, statutară sau de altă natură, în ceea ce privește Opera, inclusiv, fără limitări, garanții privind titlul, valoarea comercială, adecvarea pentru un anumit scop, absența unei încălcări, absența defectelor ascunse sau a altor defecte, acuratețea sau prezența ori absența erorilor, indiferent dacă pot fi descoperite sau nu, toate în cea mai mare măsură admisibilă în temeiul legislației aplicabile.
 3. Declarantul își declină orice responsabilitate în privința obținerii drepturilor altor persoane care este posibil să se aplice Operei sau oricărei utilizări a acesteia, inclusiv, fără limitări, Drepturile de Autor și Drepturile Conexe ale oricărei persoane în ceea ce privește Opera. În plus, Declarantul declină orice responsabilitate pentru obținerea tuturor consimțămintelor, permisiunilor sau a altor drepturi necesare pentru orice utilizare a Operei.
 4. Declarantul înțelege și recunoaște faptul că Creative Commons nu este parte la prezentul document și nu are nicio îndatorire sau obligație în ceea ce privește prezenta CC0 sau utilizarea Operei.
Alte limbi disponibile: Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, Nederlands, polski, Slovenščina, svenska, 中文, 華語. Vă rugăm să citiți FAQ (întrebări frecvente) pentru mai multe informații privind traducerile oficiale.