Creative Commons Juridiska verktyg

CC0 1.0 Universiell

Officiella översättningar av detta juridiska verktyg finns på andra språk.
CREATIVE COMMONS CORPORATION ÄR INTE EN JURIDISK BYRÅ ELLER ADVOKATFIRMA OCH TILLHANDAHÅLLER INTE JURIDISKA TJÄNSTER ELLER JURIDISK RÅDGIVNING. TILLHANDAHÅLLANDE AV DETTA DOKUMENT SKAPAR INTE ETT KLIENT-/RÅDGIVARFÖRHÅLLANDE. CREATIVE COMMONS TILLGÄNGLIGGÖR DENNA INFORMATION I BEFINTLIGT SKICK. CREATIVE COMMONS LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE ANVÄNDNING AV DETTA DOKUMENT, TILLHÖRANDE INFORMATION ELLER MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS NEDAN, OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ANSVAR FÖR SKADA SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DETTA DOKUMENT ELLER INFORMATIONEN ELLER VERK SOM TILLHANDAHÅLLS NEDAN.

Avsiktsförklaring

Lagstiftningen i de flesta länder i världen ger automatiskt exklusiv upphovsrätt och Relaterade Rättigheter (definieras nedan) till skaparen och efterföljande ägare (var och en, en "rättighetshavare") av ett eget (originellt) litterärt eller konstnärligt verk och/eller en databas ("Verk").

Vissa rättighetshavare vill permanent avstå från dessa rättigheter till ett Verk i syfte att bidra till en "commons" bestående av konstnärliga, kulturella och vetenskapliga verk (“Commons”) som allmänheten, på ett tillförlitligt sätt och utan att behöva oroa sig för att det senare ska kunna göras gällande som intrång i upphovsrätt, kan bygga vidare på, modifiera, införliva i andra verk, återanvända och sprida vidare med så stor frihet som möjligt i vilken form som helst i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till kommersiella syften. Dessa rättighetshavare kan bidra till Commons för att främja idealet av en fri kultur och det fortsatta produktionen av kreativa, kulturella och vetenskapliga verk, eller för att deras Verk ska bli erkänt eller få större spridning delvis genom andra människors användning och ansträngning.

Med dessa och/eller andra syften och motiv, och utan några krav på ytterligare ersättning eller kompensation, väljer personen som applicerar CC0 på ett Verk (“Upplåtaren”), i den mån som han/hon har Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket, frivilligt att applicera CC0 på Verket och offentligt distribuera Verket enligt dess villkor, med insikt om hans/hennes Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket och innebörden av CCOoch den avsedda rättsliga verkan av CC0 på dessa rättigheter.

1. Upphovsrätt och Närstående Rättigheter. Ett Verk som gjorts tillgängligt under CC0 kan vara skyddat av upphovsrätt och relaterade eller närstående rättigheter (“Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter”). Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter innefattar, men är inte begränsat till, följande:

 1. rätten att reproducera, bearbeta, sprida framföra, visa, kommunicera, och översätta ett Verk;
 2. ideella rättigheter som förbehållna av upphovspersonen/upphovspersonerna och/eller framföraren/framförarna;
 3. publicitet och personlig integritet som rör en persons bild eller utseende återgivet i ett Verk (publicity and privacy rights);
 4. rättigheter som skyddar mot illojal konkurrens gällande ett Verk, med debegränsningar som anges i punkt 4 (a), nedan;
 5. rättigheter till skydd för extrahering, spridning, användning och återanvändning av data i ett Verk;
 6. databasrättigheter i likhet med de som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EU av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser,och nationella implementeringar av det, inklusive uppdaterade eller nya versioner av det); och
 7. andra liknande, likvärdiga eller motsvarande rättigheter i hela världen som grundas på tillämplig lag eller fördrag, och alla nationella implementeringar därav.

2. Avståendeförklaring. I möjligaste mån enligt, utan att vara i strid med, tillämplig lag, avstår, överger och frånsäger sig härmed Upplåtaren offentligt, fullständigt, permanent, oåterkallerligen och ovillkorligen all Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade rättigheter och därmed relaterade anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder, både nu kända och okända (inklusive existerande såväl som framtida anspråk och rätt att vidta rättsliga åtgärder), när det gäller Verket (i) i samtliga områden världen över, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida förlängningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium och oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men utan begränsning för kommersiellt, reklam- och marknadsföringsmässigt syfte (“Avståendeförklaringen”). Upplåtaren gör Avståendeförklaringen till förmån för varje medlem av allmänheten och till nackdel för Upplåtarens arvingar, med full avsikt att sådan Avståendeförklaring inte ska bli föremål för återkallande, hävning, uppsägning, upphörande, eller annan rättslig eller liknande åtgärd för att förhindra det ostörda nyttjandet av Verket av allmänheten som avsett i Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.

3. Reserverad Publik Licens. Om någon del av Avståendeförklaringen av någon anledning skulle bedömas sakna rättslig verkan eller inte uppnå önskad effekt enligt tillämplig lag, ska Avståendeförklaringen fortsätta gälla i största möjliga utsträckning med beaktande av Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring. Utöver vad som bedöms förenligt med Avståendeförklaringen, upplåter Upplåtaren härmed till varje berörd person en royaltyfri, icke överlåtbar, icke vidarelicensierbar, icke exklusiv, oåterkallerlig och ovillkorlig licens att utöva Upplåtarens Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter i Verket (i) i samtliga områden i världen, (ii) under den maximala skyddstiden enligt tillämplig lag eller fördrag (inklusive framtida förlängningar), (iii) i varje nu existerande och framtida medium och oavsett antal kopior, och (iv) för vilket syfte som helst, inklusive men utan begränsning för kommersiellt, reklam- och marknadsföringsmässigt syfte (“Licensen”). Licensen ska anses gälla från det datum då CC0 applicerades av Upplåtaren på Verket. Skulle någon del av Licensen av någon anledning bedömas sakna rättslig verkan eller effekt enligt tillämplig lag, ska sådan partiell ogiltighet eller ineffektivitet inte ogiltigförklara resterande del av Licensen, och i sådant fall bekräftar härmed Upplåtaren att han eller hon inte kommer att (i)utöva någon av hans eller hennes återstående Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter i Verket som kvarstår i Verket eller (ii)framställa några relaterade anspråk och anledning att vidta rättsliga åtgärder med hänsyn till Verket, i något av fallen som motsätter sig Upplåtarens uttryckliga Avsiktsförklaring.

4. Begränsningar och Friskrivningar.

 1. Inga varumärkesrättsliga eller patenträttsliga rättigheter som innehas av Upplåtaren avstås, överges, ges upp eller licensieras eller påverkas i övrigt av detta dokument.
 2. Upplåtaren erbjuder Verket i befintligt skick och lämnar inga utfästelser eller några garantier av något slag gällande Verket, uttryckligen, undersförstått, lagstadgat eller annars, inklusive utan begränsning gällande garantier om äganderätt äganderätt, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett särskild ändamål, icke intrångsskapande, eller frånvaro av lantenta eller andra fel, tillförlitlighet, eller förekomsten eller frånvaron av fel, oavsett om de hade kunnat upptäckas eller ej, allt detta i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.
 3. Upplåtaren friskriver sig från ansvar för att klarera rättigheter med andra personer vars rättigheter kan ingå i Verket eller någon form av användning därav, inklusive, utan begränsning, annan persons Upphovsrätt och Relaterade Rättigheter till Verket. Upplåtaren friskriver sig vidare från ansvar för att inhämta varje form av nödvändigt samtycke, tillåtelse eller andra rättigheter som krävs för varje form av användning Verket.
 4. Upplåtaren är införstådd med och bekräftar att Creative Commons inte är part enligt detta dokument och inte har någon skyldighet eller förpliktelse med hänsyn till denna CC0 eller användning av Verket.
Övriga tillgängliga språk: Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, Nederlands, polski, română, Slovenščina, 中文, 華語. Vänligen läs FAQ för mer information om officiella översättningar.