Πράξη Κοινών Creative Commons

cc pd CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0)
Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα

Αποποίηση

Το Περιληπτικό Μέρος της άδειας δεν είναι ένα νομικό εργαλείο. Είναι απλά μία χρήσιμη αναφορά για την κατανόηση του Νομικού Μέρους της άδειας CC0, είναι μία ανθρωπίνως εύληπτη έκφραση ορισμένων από τους όρους--κλειδιά της άδειας αυτής. Σκεφτείτε το σαν μία φιλική προς τον χρήστη παρουσίαση του περιεχομένου του Νομικού Μέρους της άδειας CC0 που ακολουθεί. Αυτό το Περιληπτικό Μέρος από μόνο του δεν έχει νομική αξία και τα περιεχόμενα του δεν εμφανίζονται στο περιεχόμενο της άδειας CC0.

Ο οργανισμός Creative Commons δεν είναι εταιρία δικηγόρων και δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες. Η διανομή, παρουσίαση στο κοινό, ή σύνδεση σε αυτό το Περιληπτικό Σημείωμα της άδειας δεν δημιουργεί μία σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Ο οργανισμός Creative Commons δεν έχει επιβεβαιώσει το status περί την πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε έργο έχει υπαχθεί στην άδεια CC0. Ο οργανισμός Creative Commons δεν παρέχει καμία εγγύηση για οποιοδήποτε έργο ή για το καθεστώς πνευματικής του ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, και αποποιείται κάθε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε έργου.

Αυτό είναι μία περίληψη σε μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από κάποιον του Νομικού Μέρους (διαβάστε το πλήρες κείμενο). Αποποίηση

Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα

  • Το άτομο που συσχέτισε ένα έργο με αυτό το περιληπτικό σημείωμα άδειας έχει διεθέσει το έργο ως κοινό κτήμα αποποιούμενο όλα τα δικαιώματά του/της επί του έργου για όλο τον κόσμο σύμφωνα με το νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών ή συγγενικών δικαιωμάτων του/της επί του έργου στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο.

    Μπορείς να αντιγράφεις, διανέμεις, και παρουσιάζεις το έργο ακόμη και αν πρόκειται για εμπορικές χρήσεις, χωρίς να λαμβάνεις άδεια. Βλέπε περαιτέρω πληροφόρηση παρακάτω.


Άλλες πληροφορίες

  • Τα δικαιώματα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας/πατέντες και για τα εμπορικά κατατεθέντα σήματα/trademark οποιουδήποτε ατόμου δεν επηρεάζονται κατά κανέναν τρόπο από την CC0, ούτε και τα δικαιώματα που μπορεί να έχουν άλλα άτομα στο έργο ή στο πως χρησιμοποιείται το έργο, όπως τα δικαιώματα στη διαφήμιση ή την ιδιωτικότητα.
  • Εκτός αν άλλως έχει ρητά διατυπωθεί, το πρόσωπο που συσχέτισε ένα έργο με αυτό το συμφωνητικό δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με το έργο, και αποποιείται νομική ευθύνη για όλες τις χρήσεις του έργου, στον υπέρτατο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από εφαρμοστέο νόμο.
  • Όταν κάνεις χρήση του έργου ή παραπέμπεις σε αυτό, δεν πρέπει να υπαινίσσεσαι ότι φέρει έγκριση από τον συγγραφέα ή το πρόσωπο που αναγνώρισε το έργο.
Άλλα δικαιώματα

Η χρήση ενός έργου ελεύθερου από γνωστούς περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να υπόκειται σε άλλες ρυθμίσεις ή περιορισμούς. Το έργο ή η χρήση του μπορεί να υπόκειται σε ρυθμίσεις νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ρυθμίσεις δημοσιότητας, εικόνας, ή ιδιωτικότητας που επιτρέπουν σ' ένα πρόσωπο να ελέγχει πως η φωνή, εικόνα ή ομοιότητα μ'αυτό χρησιμοποιείται, ή άλλες ρυθμίσεις ή περιορισμούς σύμφωνα με εφαρμοστέο νόμο.

Μάθετε περισσότερα.

Πιστοποίηση

Σε μερικά δικαιικά συστήματα, ο εσφαλμένος υπαινιγμός οτι ο συγγραφέας, ο εκδότης ή κάποιος άλλος εγκρίνει τη χρήση ενός έργου από εσένα μπορεί να είναι μη σύννομος.

Μάθετε περισσότερα.

Παραπομπή

Κάνε αντιγραφή και επικόλληση του HTML κώδικα που παρέχεται στην ιστοσελίδα σου για εύκολη παραπομπή σ' αυτό το έργο.

Μάθετε περισσότερα

Ποιο είναι το πρόσωπο που αναγνώρισε το έργο;

Αυτός που αναγνώρισε το έργο είναι το πρόσωπο που αποποιήθηκε δικαιωμάτων επί του έργου παγκόσμια κάνοντας χρήση της άδειας CC0, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Μπορεί να είναι ο αρχικός δικαιούχος του έργου ή άλλο πρόσωπο που είχε κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα επί του έργου.