Creative Commons νομικό κώδικα

CC0 1.0 Παγκόσμια

Επίσημες μεταφράσεις του παρόντος νομικού εργαλείου διατίθενται σε άλλες γλώσσες.
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΧΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΠΕΛΑΤΗ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Δήλωση Σκοπού

Η νομοθεσία των περισσότερων δικαιοδοσιών σε ολόκληρο τον κόσμο απονέμει αυτομάτως αποκλειστικά Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα (τα οποία ορίζονται κατωτέρω) στον δημιουργό και τον/τους μεταγενέστερο/-ους δικαιούχο/-ους (στο εξής «δικαιούχος») του πρωτότυπου έργου και/ή της βάσης δεδομένων (στο εξής «Έργο»).

Ορισμένοι δικαιούχοι επιθυμούν να αποποιηθούν μόνιμα τα εν λόγω δικαιώματα στο Έργο με σκοπό να συνεισφέρουν στα κοινά δημιουργικά, πολιτιστικά και επιστημονικά έργα (εφεξής «Κοινά»), τα οποία το κοινό μπορεί αξιόπιστα, και χωρίς τον φόβο μετέπειτα άσκησης αγωγών για προσβολή δικαιωμάτων, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί, να ενσωματώνει σε άλλα έργα, να επαναχρησιμοποιεί και να αναδιανέμει, όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα, με οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων, και χωρίς περιορισμούς, για εμπορικούς σκοπούς. Οι εν λόγω δικαιούχοι ενδέχεται να συνεισφέρουν στα Κοινά με σκοπό την προαγωγή του ιδεώδους της ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό και την περαιτέρω παραγωγή δημιουργικών, πολιτιστικών και επιστημονικών έργων ή την απόκτηση φήμης ή τη μεγαλύτερη διάδοση του Έργου τους, εν μέρει χάρη στη χρήση από άλλα πρόσωπα και στις προσπάθειές τους.

Για τους σκοπούς αυτούς και/ή άλλους σκοπούς και κίνητρα, και χωρίς να αναμένει κανένα περαιτέρω αντάλλαγμα ή αποζημίωση, το πρόσωπο που συνδέει τη CC0 με ένα Έργο (εφεξής ο «Δηλών»), στον βαθμό που είναι δικαιούχος Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Έργο, επιλέγει οικειοθελώς να εφαρμόσει τη CC0 στο Έργο και να διανείμει δημόσια το Έργο υπό τους όρους της, εν πλήρη γνώση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων που κατέχει στο Έργο, καθώς και της έννοιας και των επιδιωκόμενων έννομων συνεπειών της CC0 στα εν λόγω δικαιώματα.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα. Το Έργο που καθίσταται διαθέσιμο στο πλαίσιο της CC0 μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα (εφεξής «Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα»). Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, τα εξής:

  1. το δικαίωμα αναπαραγωγής, προσαρμογής, διανομής, εκτέλεσης, απεικόνισης, επικοινωνίας και μετάφρασης του Έργου;
  2. τα ηθικά δικαιώματα που διατηρεί/-ούν ο/οι αρχικός/-οί δημιουργός/-οί και/ή ο/οι ερμηνευτής/-ές·
  3. τα δικαιώματα δημοσίευσης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής που σχετίζονται με την εικόνα του προσώπου που απεικονίζεται στο Έργο·
  4. τα δικαιώματα προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό αναφορικά με το Έργο, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4 στοιχείο α) κατωτέρω·
  5. τα δικαιώματα προστασίας της εξαγωγής, διάδοσης, χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων που περιέχονται στο Έργο·
  6. τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων (όπως αυτά που απορρέουν από την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, και στο πλαίσιο οποιασδήποτε εθνικής εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποιημένης ή διάδοχης έκδοσής της)· και
  7. άλλα παρόμοια, ισοδύναμα ή αντίστοιχα δικαιώματα ανά τον κόσμο βάσει του εφαρμοστέου δικαίου ή της εφαρμοστέας συνθήκης, και κάθε εθνική εφαρμογή τους.

2. Αποποίηση. Στο μέτρο του δυνατού που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά όχι κατά παράβαση αυτού, με την παρούσα ο Δηλών, αποποιείται, εγκαταλείπει και παραδίδει ρητά, πλήρως, μόνιμα, αμετάκλητα και άνευ όρων, όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα του Δηλούντα και τις συναφείς αξιώσεις και βάσεις για άσκηση αγωγής, είτε είναι επί του παρόντος γνωστές είτε άγνωστες (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων καθώς και των μελλοντικών αξιώσεων και βάσεων για άσκηση αγωγής), στο Έργο i) παγκοσμίως, ii) για τη μέγιστη διάρκεια που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή την εφαρμοστέα συνθήκη (συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών παρατάσεων), iii) σε κάθε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο και για κάθε αριθμό αντιγράφων και iv) για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων, και χωρίς περιορισμούς, για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς (εφεξής η «Αποποίηση»). Ο Δηλών προβαίνει στην Αποποίηση προς όφελος κάθε μέλους του κοινού με την ευρεία έννοια και εις βάρος των κληρονόμων και των διαδόχων του Δηλούντα, έχοντας την πλήρη πρόθεση η εν λόγω Αποποίηση να μην υπόκειται σε ανάκληση, υπαναχώρηση, ακύρωση, καταγγελία ή οποιαδήποτε άλλη νομική ή δικαστική ενέργεια με σκοπό να διαταραχθεί η απρόσκοπτη απόλαυση του Έργου από το κοινό, όπως προβλέπεται στη ρητή Δήλωση Σκοπού του Δηλούντα.

3. Έκτακτη Δημόσια Άδεια. Αν οποιοδήποτε τμήμα της Αποποίησης κριθεί για οποιονδήποτε λόγο νομικά άκυρο ή ανίσχυρο κατά το εφαρμοστέο δίκαιο, τότε η Αποποίηση διατηρείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβανομένης υπόψη της ρητής Δήλωσης Σκοπού του Δηλούντα. Επιπλέον, στον βαθμό που η Αποποίηση κριθεί νομικά άκυρη ή ανίσχυρη, ο Δηλών χορηγεί με την παρούσα σε κάθε θιγόμενο πρόσωπο χωρίς καταβολή τελών μη μεταβιβάσιμη, μη δυνάμενη να εκχωρηθεί, αμετάκλητη και άνευ όρων άδεια άσκησης του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων του Δηλούντος στο Έργο i) παγκοσμίως, ii) για τη μέγιστη διάρκεια που προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή την εφαρμοστέα συνθήκη (συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών παρατάσεων), iii) σε οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό μέσο και για οποιονδήποτε αριθμό αντιγράφων, και iv) για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων, και χωρίς περιορισμούς για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς (εφεξής η «Άδεια»). Η Άδεια θεωρείται ότι ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία η CC0 εφαρμόστηκε από τον Δηλούντα στο Έργο. Αν οποιοδήποτε τμήμα της Άδειας κριθεί για οποιονδήποτε λόγο νομικά άκυρο ή ανίσχυρο κατά το εφαρμοστέο δίκαιο, η εν λόγω μερική ακυρότητα ή έλλειψη ισχύος δεν ακυρώνει την υπόλοιπη Άδεια, και σε αυτήν την περίπτωση ο Δηλών επιβεβαιώνει με την παρούσα ότι i) δεν θα ασκήσει κανένα από τα εναπομένοντα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικά Δικαιώματα που κατέχει στο Έργο ή ii) δεν θα προβάλει τυχόν συναφείς αξιώσεις και βάσεις για άσκηση αγωγής σε σχέση με το Έργο, και στις δύο περιπτώσεις, σε αντίθεση με τη ρητή Δήλωση Σκοπού του Δηλούντα.

4. Περιορισμοί και Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης.

α. Με το παρόν έγγραφο δεν αίρεται, εγκαταλείπεται, παραδίδεται, παρέχεται με άδεια χρήσης ή άλλως επηρεάζεται κανένα δικαίωμα εμπορικού σήματος ή ευρεσιτεχνίας που κατέχει ο Δηλών.
β. Ο Δηλών προσφέρει το Έργο ως έχει και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με το Έργο, ρητές, σιωπηρές, βάσει νόμου ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων ως προς τα δικαιώματά του στο Έργο, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τη μη προσβολή δικαιωμάτων ή την απουσία λανθανόντων ή άλλων ελαττωμάτων, την ακρίβεια ή την ύπαρξη ή απουσία σφαλμάτων, είτε μπορούν να εντοπιστούν είτε όχι, όλα στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.
γ. Ο Δηλών αποποιείται την ευθύνη για την εκκαθάριση δικαιωμάτων άλλων προσώπων που ενδέχεται να ισχύουν για το Έργο ή για οποιαδήποτε χρήση του, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου στο Έργο. Επιπλέον, ο Δηλών αποποιείται την ευθύνη για την εξασφάλιση οποιασδήποτε αναγκαίας συγκατάθεσης, άδειας ή άλλου δικαιώματος που απαιτείται για οποιαδήποτε χρήση του Έργου.
δ. Ο Δηλών κατανοεί και αναγνωρίζει ότι η «Creative Commons» δεν αποτελεί μέρος του παρόντος εγγράφου και δεν υπέχει κανένα καθήκον ή υποχρέωση όσον αφορά την παρούσα CC0 ή τη χρήση του Έργου.

Επιπρόσθετες διαθέσιμες γλώσσες: Deutsch, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, Nederlands, polski, română, Slovenščina, svenska, 中文, 華語. Παρακαλώ διαβάστε το FAQ για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις.