Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Przekazanie do Domeny Publicznej

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Przystępne podsumowanie nie ma charakteru prawnego. Jest to po prostu przydatne źródło informacji o tekście prawnym CC0, zrozumiały dla nieprawnika zapis niektórych jego kluczowych postanowień. Jest on przyjaznym dla użytkownika interfejsem do tekstu prawnego CC0. Podsumowanie nie ma mocy prawnej, a jego treść nie jest częścią CC0.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawniczych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie, ani linkowanie do tego Podsumowania nie powoduje powstania relacji typu relacja pomiędzy klientem a prawnikiem.

Creative Commons nie sprawdziło statusu prawno-autorskiego jakiegokolwiek utworu, do którego zastosowano CC0. CC nie udziela żadnych gwarancji co do jakiegokolwiek utworu lub jego statusu prawno-autorskiego w którymkolwiek systemie prawnym i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie jakiegokolwiek utworu, w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo właściwe.

Brak praw autorskich

  • Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata.

    Możesz zwielokratniać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywac utwór, nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę. Zobacz inne informacje poniżej.


Inne informacje

  • W żadnym wypadku, CC0 nie wpływa na prawa z patentu lub prawa do znaków towarowych żadnej z osób, jak też i prawa jakie inne osoby mogą mieć w związku z utworem lub sposobem jego wykorzystania, takie jak prawa do wizerunku lub prywatności.
  • O ile nie zostało złożone wyraźne przeciwne oświadczenie, osoba, która powiązała utwór z tym oświadczeniem nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  • Korzystając lub cytując utwór, nie powinieneś sugerować poparcia autora lub przekazującego.
Inne prawa

Korzystanie z utworu wolnego od ograniczeń prawa autorskiego może podlegać innym regulacjom lub ograniczeniom. Utwór lub jego wykorzystanie może podlegać ochronie danych osobowych, wizerunku, prywatności, które to prawa pozwalają ich podmiotom kontrolować w jaki sposób wykorzystywane są ich dobra osobiste - lub jeszcze innym ograniczeniom, na podstawie prawa właściwego.

Więcej informacji.

Poparcie

W niektórych jurysdykcjach, nieuprawnione sugerowanie że autor, wydawca lub ktokolwiek inny popiera wykorzystanie przez Ciebie utworu może naruszać prawo.

Więcej informacji.

Cytat

Skopiuj i wklej kod HTML na swoją stronę, by w prosty sposób zacytować ten utwór.

Więcej informacji

Kim jest przekazujący?

Przekazujący to osoba, która zrzekła się praw do utworu na całym świecie za pomocą CC0, w zakresie dozwolonym przez prawo. Może to być twórca utworu lub inna osoba, która mogła mieć jakieś prawa autorskie, pokrewne lub podobne do utworu.