Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

Oficjalne tłumaczenia tego narzędzia prawnego są dostępne w innych językach.
ORGANIZACJA CREATIVE COMMONS NIE JEST KANCELARIĄ PRAWNĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG OBSŁUGI PRAWNEJ. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE PROWADZI DO POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO O CHARAKTERZE RELACJI POMIĘDZY KLIENTEM I JEGO DORADCĄ PRAWNYM. CREATIVE COMMONS UDOSTĘPNIA NINIEJSZE INFORMACJE W STANIE, W JAKIM SIĘ W DANEJ CHWILI ZNAJDUJĄ. CREATIVE COMMONS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTYWANIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU I INFORMACJI LUB UTWORÓW UDOSTĘPNIONYCH NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W TYM DOKUMENCIE I WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTYWANIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB INFORMACJI BĄDŹ UTWORÓW UDOSTĘPNIONYCH NA WARUNKACH TU OKREŚLONYCH.

Oświadczenie o Intencji

Ustawodawstwo obowiązujące w większości systemów prawnych automatycznie przyznaje wyłączne Prawa Autorskie i Pokrewne (zdefiniowane poniżej) twórcy i kolejnym uprawnionym (zwanym dalej, łącznie lub osobno, „uprawnionym") oryginalnego utworu i/lub bazy danych (zwanego dalej „Utworem").

Niektórzy uprawnieni chcą zrezygnować na zawsze z praw do danego Utworu, aby w ten sposób wnieść swój wkład do wspólnego zasobu dzieł twórczych, utworów artystycznych i dzieł naukowych („Wspólny Zasób"), który to zasób ogół społeczeństwa może, z poczuciem zaufania i bez obaw o późniejsze roszczenia, rozbudowywać, modyfikować, włączać do innych utworów, ponownie wykorzystywać lub rozpowszechniać w maksymalnie swobodny sposób, w jakiejkolwiek formie i do jakichkolwiek celów, w tym m.in. do celów komercyjnych. Tacy uprawnieni mogą wnosić swoje utwory do Wspólnego Zasobu w celu rozpowszechniania idei wolnej kultury i wspierania działalności twórczej owocującej powstawaniem dzieł twórczych, utworów artystycznych i dzieł naukowych, bądź w celu zyskania sławy lub szerszej znajomości ich Utworów, częściowo dzięki wykorzystywaniu tych Utworów przez inne osoby lub dzięki wysiłkom innych osób.

Kierując się powyższymi i/lub innymi celami i motywami, a nie oczekując żadnego dodatkowego świadczenia bądź wynagrodzenia, osoba opatrująca określony Utwór oznaczeniem CC0 („Składający Oświadczenie"), w zakresie, w jakim ta osoba jest uprawnionym z tytułu Praw Autorskich i Praw Pokrewnych do Utworu, dobrowolnie decyduje się zastosować CC0 do ww. Utworu i rozpowszechnić go publicznie zgodnie z warunkami CC0, mając świadomość posiadanych Praw Autorskich i Pokrewnych do Utworu, jak i znaczenia i skutku prawnego, który CC0 wywrze na te prawa.

1. Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne. Utwór udostępniany zgodnie z CC0 może podlegać ochronie przez prawa autorskie jak i prawa pokrewne („Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne"). Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne obejmują m.in.:

 1. prawo do zwielokrotniania, tworzenia opracowań, rozpowszechniania, wykonywania, wystawiania, przekazywania,i tłumaczenia Utworu;
 2. prawa osobiste przysługujące autorowi lub autorom i/lub wykonawcy bądź wykonawcom;
 3. prawa do ochrony wizerunku i prywatności odnoszące się do obrazu lub podobizny danej osoby, przedstawionej w Utworze;
 4. prawa chroniące przed nieuczciwą konkurencją w zakresie Utworu z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w paragrafie 4(a) poniżej;
 5. prawa chroniące pobieranie danych z Utworu oraz ich rozpowszechnianie, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie;
 6. prawa do baz danych (np. prawa wynikające z dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, lub z krajowych aktów prawnych stanowiących implementację tej dyrektywy, włącznie ze znowelizowanymi lub kolejnymi wersjami tej dyrektywy); i
 7. inne podobne bądź równoważne prawa lub prawa wyżej wymienionym prawom odpowiadające, obowiązujące na całym świecie, a oparte o stosowne przepisy lub traktaty i wszelkie implementacje tychże do prawa krajowego.

2. Zrzeczenie się Praw. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe a jednocześnie go nienaruszającym, Składający Oświadczenie niniejszym otwarcie, całkowicie, definitywnie, nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się, rezygnuje z, i oddaje wszystkie swoje Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne oraz zrzeka się i rezygnuje ze związanych z tymi prawami roszczeń i podstaw powództwa, aktualnie znanych bądź jeszcze nieznanych (włącznie z istniejącymi oraz przyszłymi roszczeniami i podstawami powództwa), do Utworu (i) na wszystkich terytoriach na całym świecie, (ii) na maksymalny czas trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego czasu w przyszłości), (iii) w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, i (iv) dla jakiegokolwiek celu, w tym m.in. dla celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych („Zrzeczenie się Praw"). Składający Oświadczenie dokonuje Zrzeczenia się Praw na rzecz każdej poszczególnej osoby wchodzącej w skład ogółu użytkowników, a z uszczerbkiem dla spadkobierców i następców prawnych Składającego Oświadczenie, w pełni podtrzymując wolę, aby niniejsze Zrzeczenie się Praw nie podlegało uchyleniu, unieważnieniu, anulowaniu, cofnięciu lub jakiemukolwiek innemu działaniu na gruncie prawa lub zasad słuszności, mającemu na celu przerwanie niezakłóconego korzystania z Utworu przez ogół społeczeństwa zgodnie z treścią jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie.

3. Awaryjna Licencja Publiczna. Jeżeli którakolwiek część powyższego artykułu o Zrzeczeniu się Praw zostanie uznana w świetle prawa właściwego za nieważną lub nieskuteczną, to pozostałe postanowienia oświadczenia o Zrzeczeniu się Praw będą nadal obowiązywać w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo przy uwzględnieniu treści jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie. Ponadto, w takim zakresie, w jakim oświadczenie Zrzeczenia się Praw zostanie uznane za nieważne, Składający Oświadczenie udzieli każdej osobie dotkniętej przez nieważność części tego oświadczenia bezpłatnej, niezbywalnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i bezwarunkowej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z Praw Autorskich i Praw Pokrewnych Składającego Oświadczenie do Utworu i) na wszystkich terytoriach na całym świecie, (ii) na maksymalny okres trwania przewidziany stosownym przepisem lub traktatem (włącznie z przedłużeniami tego okresu w przyszłości), (iii) w odniesieniu do jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego nośnika i do jakiejkolwiek liczby egzemplarzy, oraz (iv) dla jakiegokolwiek celu, w tym m.in. dla celów komercyjnych, reklamowych lub promocyjnych („Licencja"). Licencję uważa się za udzieloną w dniu, w którym Składający Oświadczenie zastosuje postanowienia CC0 do Utworu. Jeżeli którakolwiek część Licencji zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznana w świetle obowiązującego prawa za nieważną lub nieskuteczną, to taki stan częściowej nieważności lub nieskuteczności nie będzie unieważniać pozostałych postanowień Licencji, a na wypadek wystąpienia takiej okoliczności Składający Oświadczenie niniejszym potwierdza, że (i) nie będzie korzystać z żadnego pozostałego mu Prawa Autorskiego lub Prawa Pokrewnego do Utworu ani (ii) nie będzie występować z żadnym powiązanym roszczeniem lub podstawą powództwa w odniesieniu do Utworu, co w obu przypadkach stałoby w sprzeczności z treścią jednoznacznego Oświadczenia o Intencji Składającego Oświadczenie.

4. Ograniczenia i Wyłączenia.

 1. Niniejszy dokument nie wywołuje wobec jakichkolwiek praw do znaków towarowych lub patentów przysługujących Składającemu Oświadczenie skutku polegającego na zrzeczeniu się tych praw, rezygnacji z nich, bądź ich oddaniu, udzieleniu na nie licencji lub na innym działaniu mającym na nie wpływ.
 2. Składający Oświadczenie udostępnia Utwór w stanie, w jakim on się aktualnie znajduje i, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez wszelkie stosowne przepisy, nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych jawnych lub dorozumianych gwarancji czy rękojmi bądź innych zapewnień, w tym m.in. nie udziela gwarancji co do braku wad prawnych, wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub gwarancji braku wad ukrytych bądź innych, gwarancji dokładności, obecności bądź nieobecności wad prawnych bądź ukrytych.
 3. Składający Oświadczenie niniejszym wyłącza odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogą być związane z Utworem lub jakimkolwiek jego użyciem w tym, m.in. z Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi do Utworu przysługującymi jakiejkolwiek osobie. Składający Oświadczenie nie ponosi ponadto odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich koniecznych deklaracji zgody, pozwoleń lub innych uprawnień niezbędnych do jakiejkolwiek formy wykorzystania Utworu.
 4. Składający Oświadczenie rozumie i akceptuje fakt, że organizacja Creative Commons nie jest stroną niniejszego dokumentu i nie ponosi w związku z tym żadnych obowiązków czy zobowiązań.
Dostępne w innych językach: Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, Nederlands, română, Slovenščina, svenska, 中文, 華語. Proszę przeczytać FAQ w celu uzyskania dalszych informacji na temat oficjalnych tłumaczeń.