CC0 1.0 Universali

CC0 1.0 Universali

Oficialūs šio teisinio įrankio vertimai taip pat prieinami kitomis kalbomis.
CREATIVE COMMONS CORPORATION NĖRA TEISINES PASLAUGAS TEIKIANTI ĮMONĖ IR NETEIKIA TEISINIŲ PASLAUGŲ AR KONSULTACIJŲ. ŠIO DOKUMENTO PLATINIMAS NESUKURIA SANTYKIO TARP TEISINES PASLAUGAS TEIKIANČIO ASMENS IR KLIENTO. CREATIVE COMMONS ŠIĄ INFORMACIJĄ VARTOTOJAMS PATEIKIA NAUDOTI TOKIĄ, KOKIA JI YRA SAVO (VARTOTOJŲ) RIZIKA. CREATIVE COMMONS NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIO DOKUMENTO NAUDOJIMO, AR DĖL INFORMACIJOS AR OBJEKTŲ, KURIE PATEIKIAMI PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ, NAUDOJIMO, TAIP PAT NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS IR NUOSTOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI DĖL ŠIO DOKUMENTO PANAUDOJIMO, AR INFORMACIJOS IR OBJEKTŲ, PATEIKIAMŲ PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ, PANAUDOJIMO.

Pareiškimas dėl Tikslo

Daugelyje pasaulio jurisdikcijų galiojantys teisės aktai kūrėjui ir jo teisių turėtojams (toliau, kartu ar atskirai, vadinami „teisių turėtojais“) automatiškai suteikia išimtines Autorių ir Gretutines Teises (jų apibrėžimai pateikti žemiau) į originalų autorinį darbą ir/ar duomenų bazę (toliau kiekvienas atskirai vadinami „Kūriniu“).

Kai kurie teisių turėtojai pageidauja visam laikui atsisakyti tokių teisių į Kūrinį tam, kad prisidėtų prie bendros meno, kultūros ir mokslo darbų visumos sukūrimo, kad visuomenės nariai galėtų, patikimai ir be nuogąstavimų dėl galimų pretenzijų dėl teisių pažeidimo, Kūriniais remtis, juos modifikuoti, įtraukti į kitus kūrinius, pakartotinai naudoti ir pakartotinai platinti, kaip tik įmanoma laisvai bet kokia forma ir bet kokiais tikslais, įskaitant ir komercinius. Tokie teisių turėtojai gali prisidėti prie kūrimo tam, kad remtų laisvai prieinamos kultūros idealą ir tolimesnį meno, kultūros ir mokslo darbų kūrimą, arba, per kitų asmenų naudojimąsi ir pastangas, siekti didesnės savo Kūrinio sklaidos ir žinomumo įgijimo. per kitų asmenų naudojimą ir pastangas.

Dėl nurodytų ir/ar kitų tikslų ir motyvų, nesitikėdamas jokio papildomo atlyginimo ar kompensacijų, Kūrinį su CC0 susiejęs asmuo („Pareiškėjas“), tiek, kiek asmuo yra Autorių ir Gretutinių Teisių į Kūrinį turėtojas, laisva valia, būdamas pilnai informuotas apie savo Autorių ir Gretutines Teises į Kūrinį ir CC0 pritaikymo reikšmę bei teisines pasekmes šioms teisėms, pasirinko Kūriniui taikyti CC0 ir viešai platinti Kūrinį pagal CC0 sąlygas.

1. Autorių ir Gretutinės Teisės. Pagal CC0 platinamas Kūrinys gali būti saugomas autorių ir gretutinių teisių („Autorių ir Gretutinės Teisės“). Autorių ir Gretutinės Teisės apima, bet neapsiriboja, šias teises:

 1. teisę atgaminti, adaptuoti, platinti, atlikti, rodyti, skelbti ir išversti Kūrinį;
 2. neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims;
 3. viešumo ir privatumo teises, , susijusias su Kūrinyje naudojamo žmogaus atvaizdu ar panašumu į jį;
 4. nuo nesąžiningos konkurencijos saugančias teises, kiek tai susiję su Kūriniu, atsižvelgiant į žemiau esančiame skyriuje 4(a) nurodytus apribojimus;
 5. teises, saugančias Kūrinyje panaudotų duomenų gavimą, platinimą, naudojimą ir pakartotinį naudojimą;
 6. teises į duomenų bazes (tokias, kaip teisės, kylančios pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos ir bet kokius ją įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, įskaitant visus šios direktyvos pakeitimus ar vėlesnes versijas); ir
 7. kitas panašias, analogiškas ar atitinkamas teises visame pasaulyje, kylančias iš taikytinos teisės ar tarptautinės sutarties, ir bet kokių jas įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų.

2. Teisių Atsisakymas. Didžiausia taikytinos teisės leidžiama apimtimi, tačiau jai neprieštaraujant, Pareiškėjas atvirai, visa apimtimi, neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako ir nustoja taikyti bei nebereikalauja laikytis visų Pareiškėjo Autorių ir Gretutinių Teisių ir susijusių pretenzijų bei ieškininių reikalavimų, žinomų ar nežinomų (įskaitant egzistuojančias bei ateityje galinčias kilti pretenzijas bei ieškininius reikalavimus) į Kūrinį (i) bet kokiose teritorijose pasaulio mastu, (ii) maksimaliam taikytinos teisės ar tarptautinės sutarties nustatytam laikotarpiui (įskaitant teisių galiojimo pratęsimus ateityje), (iii) bet kokioje egzistuojančioje ar ateityje atsirasiančioje laikmenoje ir bet kokiam kopijų skaičiui, ir (iv) bet kokiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, komerciniams, reklamos ar rėmimo (toliau vadinama „Teisių Atsisakymas“). Pareiškėjas Teisių Atsisako kiekvieno plačiosios visuomenės nario naudai ir Pareiškėjo įpėdinių bei teisių perėmėjų nenaudai, visa apimtimi siekdamas, kad toks Teisių Atsisakymas negalėtų būti atšauktas, panaikintas, anuliuotas, nutrauktas ir jokiais teisiniais pagrindais nebūtų reiškiami reikalavimai, nukreipti prieš netrukdomą visuomenės naudojimąsi Kūriniu, kaip tai nustatyta Pareiškėjo tiesioginiame Pareiškime dėl Tikslo.

3. Viešoji licencija negaliojimo atveju. Jei dėl bet kokių priežasčių bet kuri Teisių Atsisakymo dalis būtų pripažinta teisiškai negaliojančia ar netaikytina pagal taikytiną teisę, Teisių Atsisakymas išliks galiojančiu maksimalia leistina apimtimi, atsižvelgiant į Pareiškėjo tiesioginį Pareiškimą dėl Tikslo. Be to, tokia apimtimi, kiek Teisių Atsisakymas būtų pripažintas negaliojančiu, Pareiškėjas šiuo suteikia kiekvienam susijusiam asmeniui neatlygintinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, neišimtinę, neatšaukiamą ir besąlyginę licenciją įgyvendinti Pareiškėjo Autorių ir Gretutines Teises į Kūrinį (i) bet kokiose teritorijose pasaulio mastu, (ii) maksimaliam taikytinos teisės ar tarptautinės sutarties nustatytam laikotarpiui (įskaitant teisių galiojimo pratęsimus ateityje), (iii) bet kokioje egzistuojančioje ar ateityje atsirasiančioje laikmenoje ir bet kokiam kopijų skaičiui, ir (iv) bet kokiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, komerciniams, reklamos ar rėmimo (toliau vadinama „Licencija“). Licencija bus laikoma galiojančia nuo tos dienos, kai Pareiškėjas pritaikė Kūriniui CC0. Jei bet kokia Licencijos dalis dėl bet kokių priežasčių būtų pripažinta teisiškai negaliojančia ar netaikytina pagal taikytiną teisę, toks dalinis negaliojimas ar netaikymas nedaro likusios Licencijos negaliojančia, ir tokiu atveju Pareiškėjas šiuo patvirtina, kad jis (i) neįgyvendins likusių savo Autorių ir Gretutinių Teisių į Kūrinį ir (ii) nereikš jokių susijusių pretenzijų ar ieškinių dėl Kūrinio, prieštaraudamas Pareiškėjo tiesioginiam Pareiškimui dėl Tikslo.

4. Apribojimai ir garantijų išlygos.

 1. Šiuo dokumentu neatsisakoma, nėra atšaukiamos, nėra perduodamos, nėra licencijuojamos nei niekaip kitaip įtakojamos Pareiškėjo turimos teisės į prekių ženklus ar patentus.
 2. Pareiškėjas siūlo Kūrinį naudoti tokį koks jis yra pačių Vartotojų rizika, neteikdamas jokių garantijų dėl Kūrinio – nei tiesioginių, nei netiesioginių, nustatytų teisės aktuose ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant, dėl nuosavybės teisės, paklausumo, tinkamumo naudoti konkrečiam tikslui, pažeidimų, paslėptų ar kitokių trūkumų , tikslumo, klaidų buvimo ar nebuvimo – tiek žinomų ir įmanomų nustatyti, tiek ir nežinomų ir neįmanomų nustatyti, maksimalia taikytinos teisės leidžiama apimtimi.
 3. Pareiškėjas neprisiima atsakomybės dėl kitų asmenų teisių, kurios gali būti taikytinos Kūriniui ar bet kokiam jo panaudojimui, perėmimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių asmenų Autorių ir Gretutinių Teisių į Kūrinį. Taip pat Pareiškėjas neprisiima atsakomybės dėl bet kokių sutikimų, leidimų ar kitų teisių, reikalingų bet kokiam Kūrinio panaudojimui, gavimo.
 4. Pareiškėjas supranta ir patvirtina, kad Creative Commons nėra šio dokumento šalimi ir neturi jokios pareigos ar prievolės, susijusios su šiuo CC0 taikymu ar Kūrinio panaudojimu.
Skaitykite kitomis kalbomis: : Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, latviski, Nederlands, polski, română, Slovenščina, svenska, 中文, 華語. Prašome skaityti Klausimus ir Atsakymus, jei norite gauti daugiau informacijos apie oficialiuosius vertimus.