Creative Commons Pravna koda

CC0 1.0 Univerzalna

Uradni prevodi te licence so na voljo tudi v drugih jezikih.
KORPORACIJA CREATIVE COMMONS (CREATIVE COMMONS CORPORATION, "CREATIVE COMMONS") NI ODVETNIŠKA PISARNA IN NE PONUJA PRAVNIH STORITEV ALI PRAVNIH NASVETOV. RAZŠIRJANJE LICENC CREATIVE COMMONS NE USTVARJA RAZMERJA ODVETNIK-STRANKA ALI KAKŠNEGA DRUGEGA RAZMERJA. CREATIVE COMMONS DAJE SVOJE LICENCE IN INFORMACIJE O NJIH NA RAZPOLAGO “TAKE KOT SO”. CREATIVE COMMONS NE DAJE NOBENIH JAMSTEV GLEDE SVOJIH LICENC, GLEDE VSEBIN, KI SO LICENCIRANE POD SPLOŠNIMI POGOJI LICENC, IN Z NJIMI POVEZANIH INFORMACIJ. ODGOVORNOST CREATIVE COMMONS ZA ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ UPORABE LICENC, JE IZKLJUČENA, KOLIKOR JE TO ZAKONSKO MOGOČE.

Izjava o nameri

Zakonodaja večine držav na svetu avtorju in kasnejšim imetnikom (v nadaljevanju: “imetnik”) avtomatično podeljuje izključno Avtorsko in sorodne pravice (definirano spodaj) na izvirnem avtorskem delu in/ali podatkovni bazi (v nadaljevanju: “Delo”).

Nekateri imetniki želijo trajno odstopiti te pravice na Delu za namene prispevanja v skupnostni korpus ustvarjalnih, kulturnih in znanstvenih del (v nadaljevanju: “Skupnostni korpus”), na katerih lahko javnost zanesljivo in brez bojazni, da bo prihajalo do kasnejših zahtevkov iz naslova kršitev, gradi, jih predela, vključi v druga dela, ponovno uporabi in ponovno distribuira, svobodno, v kakršnikoli obliki in za kakršnekoli namene, tudi za komercialne namene. Ti imetniki lahko prispevajo svoja Dela v Skupnostni korpus za namene spodbujanja svobodne kulture in nadaljne izdelave ustvarjalnih, kulturnih in znanstvenih del, ali za pridobivanje ugleda ali širše distribucije njihovih Del deloma preko uporabe in prizadevanj drugih.

Oseba, ki Delo da na voljo pod pogoji CC0 (v nadaljevanju: “Izjavitelj”), kolikor je imetnik Avtorskih in sorodnih pravic na Delu, za zgoraj navedene in/ali ostale namene in vzgibe, brez pričakovanj po dodatnem plačilu ali dodatnem nadomestilu, prostovoljno določi, da se uporabi CC0 na Delu in da se Delo javno distribuira pod pogoji CC0, pri čemer se zaveda svojih Avtorskih in sorodnih pravic na delu ter pomena in predvidenega pravnega učinka CC0 na pravice.

1. Avtorske in sorodne pravice. Delo, ki je dano na voljo pod CC0 je lahko varovano z Avtorsko in sorodnimi pravicami, kar vključuje, ni pa omejeno na naslednje pravice:

 1. pravica reproduciranja, predelave, distribuiranja, izvajanja, prikazovanja, priobčevanja in prevajanja Dela;
 2. moralne pravice, ki jih prvotni avtor(ji) in/ali izvajalec(i) obdrži(jo);
 3. pravica do zasebnosti in druge osebnostne pravice, ki se nanašajo na podobo osebe, prikazane v Delu;
 4. pravice, ki varujejo pred nelojalno konkurenco v povezavi z Delom, ob upoštevanju omejitev v odstavku 4(a) spodaj;
 5. pravice, ki varujejo izvlečke, razširjanje in uporabo podatkov v Delu;
 6. pravice na podatkovnih bazah (kot so predvidene v Direktivi 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov ali v nacionalni implementacijski zakonodaji, vključno z morebitnimi spremembami ali kasnejšimi verzijami direktive); in
 7. ostalimi podobnimi, enakovrednimi ali ustreznimi pravicami po svetu v skladu s pravom, ki se uporablja, ali sporazumom in nacionalno implementacijsko zakonodajo.

2. Odpoved pravicam. Izjavitelj se izrecno, v celoti, tajno, nepreklicno in brezpogojno odpoveduje, opušča in predaja vse svoje Avtorske in sorodne pravice ter povezane zahtevke in podlage za tožbo, ki so mu znane ali neznane (vključno s sedanjimi in prihodnjimi zahtevki in podlagami za tožbo) v zvezi z Delom v največjem dovoljenem obsegu, ampak ne v nasprotju s pravom, ki se uporablja, (i) za ves svet, (ii) za najdaljše obdobje trajanja, kot ga predvideva pravo, ki se uporablja, ali sporazum (vključno z morebitnim prihodnjim časovnim podaljšanjem), (iii) na kateremkoli trenutnem ali prihodnjem mediju ter za nedoločeno število kopij in (iv) za kakršnekoli namene, vključno brez omejitev za komercialne, oglaševalske ali promocijske namene (v nadaljevanju: Odpoved pravicam). Izjavitelj se odpoveduje pravicam v korist vsakega člana širše javnosti ter v škodo dedičev in naslednikov Izjavitelja z namenom, da taka odpoved ni predmet razveljavitve, odpovedi, prenehanja ali druge pravne podlage, ki ovira mirno uživanje Dela s strani javnosti kot predvideva izrecna Izjava o nameri Izjavitelja.

3. Rezervna javna licenca. V primeru, da je katerikoli del Odpovedi pravicam iz kakršnegakoli razloga pravno neveljaven ali neučinkovit glede na pravo, ki se uporablja, Odpoved pravicam ostane v veljavi v največjem dovoljenem obsegu glede na izrecno Izjavo o nameri Izjavitelja. Poleg tega, v obsegu, v katerem je Odpoved pravicam neveljavna ali neučinkovita, Izjavitelj vsakomur podeljuje brezplačno, neprenosljivo, neizključno, nepreklicno in brezpogojno licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, za izvrševanje Avtorskih in sorodnih pravic Izjavitelja na Delu (i) za ves svet, (ii) za najdaljše obdobje trajanja, kot ga predvideva pravo, ki se uporablja, ali sporazum (vključno z morebitnim prihodnjim časovnim podaljšanjem), (iii) na kateremkoli trenutnem ali prihodnjem mediju ter za nedoločeno število kopij in (iv) za kakršnekoli namene, vključno za komercialne, oglaševalske ali promocijske namene (v nadaljevanju: Licenca). Licenca se šteje za veljavno od dneva, ko je Izjavitelj Delo dal na voljo pod pogoji CC0. V primeru, da je katerikoli del Licence iz kakršnegakoli razloga neveljaven ali neučinkovit glede na pravo, ki se uporablja, takšna delna neveljavnost ali neučinkovitost ne vpliva na veljavnost ostalih delov Licence, in v takem primeru Izjavitelj potrjuje, da ne bo (i) izvrševal Avtorskih ali sorodnih pravic na Delu, ki jih obdrži ali (ii) uveljavljal kakršnihkoli povezanih zahtevkov in podlag za tožbo v povezavi z Delom, ki nasprotujejo izrecni Izjavi o nameri Izjavitelja.

4. Omejitve in opozorila.

 1. Izjavitelj se s tem dokumentom ne odpoveduje, opušča, predaja, licencira ali na kakršenkoli drug način vpliva na pravice iz svojih znamk in patentov.
 2. Izjavitelj ponuja Delo “kot je” in ne daje nobenih izrecnih, implicitnih, zakonskih ali drugačnih zagotovil in jamstev glede Dela, vključno z jamstvi glede pravnih napak, primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, kršitev pravic, odsotnosti skritih ali drugih okvar, točnosti ter glede prisotnosti ali odsotnosti napak, znanih ali neznanih, odkritih ali takšnih, ki jih ni mogoče odkriti, v največjem obsegu, ki je dovoljen v skladu s pravom, ki se uporablja.
 3. Izjavitelj ne prevzema odgovornosti za razčiščevanje pravic tretjih v zvezi z Delom ali kakršnokoli uporabo Dela, vključno z Avtorskimi in sorodnimi pravicami tretjih. Poleg tega Izjavitelj ne prevzema odgovornosti za pridobivanje potrebnih soglasij, dovoljenj ali drugih pravic, ki so potrebne za uporabo Dela.
 4. Izjavitelj razume in se zaveda, da Creative Commons ni stranka tega dokumenta in da nima dolžnosti ali obveznosti v zvezi s CC0 ali uporabo Dela.
Dodatni jeziki na voljo: Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, Nederlands, polski, română, svenska, 中文, 華語. Prosimo preberite Pogosto zastavljena vprašanja za več informacij glede uradnih prevodov.