Skip to content

CC0 1.0 Universāls

CC0 1.0

Juridiskais saturs

Version 1.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") nav juridiska firma un nenodrošina juridiskus pakalpojumus vai juridisku palīdzību. Creative Commons publisko licenču izplatīšana nerada pārstāvja-klienta vai cita veida attiecības. Creative Commons nodrošina savu licenču un ar tām saistītas informācijas pieejamību, balstoties uz "tāds, kāds ir" pieņēmumu. Creative Commons nesniedz nekādas garantijas saistībā ar tās licencēm, jebkādu saskaņā ar šo licenču noteikumiem un nosacījumiem licencētu materiālu vai ar to saistītu informāciju. Creative Commons neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies licenču izmantošanas rezultātā, ciktāl vien tas iespējams.

Creative Commons publisko licenču izmantošana

Creative Commons publiskās licences satur standarta noteikumu un nosacījumu kopumu, kuru darbu autori un citi tiesību turētāji var izmantot, lai dalītos ar oriģināliem autordarbiem un citiem materiāliem, kuri pakļauti autortiesībām un citām licencē zemāk aprakstītajām tiesībām. Turpmākie apsvērumi paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tie nav izsmeļoši un nav daļa no mūsu licencēm.


Apsvērumi licenciāriem

mūsu publiskās licences ir paredzētas izmantošanai tiem, kuri ir tiesīgi dot publisku atļauju izmantot materiālu, kura izmantošana citos gadījumos ir ierobežota ar autortiesībām un citām tiesībām. Mūsu licences ir neatsaucamas. Licenciāriem ieteicams izlasīt un izprast licences noteikumus un nosacījumus, pirms tiek izdarīta izvēle to izmantot. Licenciāriem pirms mūsu licenču izmantošanas būtu arī jānodrošina visas nepieciešamās tiesības, lai sabiedrība var atkārtoti izmantot materiālu atbilstoši tam, kā tas tika sākotnēji paredzēts. Licenciāriem būtu arī skaidri jānorāda uz jebkādu materiālu, kurš nav pakļauts licences darbībai. Tas attiecināms arī uz citiem Creative Commons licencētiem materiāliem un materiāliem, kuri tiek izmantoti, pamatojoties uz autortiesību izņēmumiem vai ierobežojumiem. Papildu apsvērumi licenciāriem.


Apsvērumi sabiedrībai

izmantojot kādu no mūsu publiskajām licencēm, licenciārs nodod sabiedrībai atļauju izmantot licencēto materiālu saskaņā ar skaidri norādītiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja licenciāra atļauja jebkāda iemesla dēļ nav nepieciešama – piemēram, jebkādu piemērojamo autortiesību izņēmumu vai ierobežojumu dēļ – tad šo materiāla izmantošanu licence neregulē. Mūsu licences piešķir tikai atļaujas, kas balstās autortiesībās un citās noteiktās tiesībās, kuras ir pilnvarots piešķirt licenciārs. Licencētā materiāla izmantošana aizvien varētu būt ierobežota citu iemeslu dēļ, tajā skaitā tādēļ, ka arī citām personām pieder autortiesības vai citas ti esības uz materiālu. Licenciārs var lūgt izpildīt īpašus norādījumus, piemēram, iezīmēt vai aprakstīt visas materiālam veiktās izmaiņas. Lai arī mūsu licences to nepieprasa, jūs tiekat aicināti respektēt šos norādījumus, ja tie ir pamatoti. Papildu apsvērumi sabiedrībai.

About Creative Commons

Creative Commons nav iesaistītā puse tās publiskajās licencēs. Creative Commons ir tiesīga neatkarīgi attiecināt kādu no tās publiskajām licencēm uz tās publicētajiem materiāliem, tādā gadījumā tā ir uzskatāma par Licenciāru. Creative Commons publisko licenču teksts ir publicēts saskaņā ar CC0 Veltījumu neaizsargātajiem darbiem . Creative Commons neautorizē preču zīmi "Creative Commons" vai jebkuras citas Creative Commons preču zīmes vai logotipa izmantošanu bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas, tostarp, bez ierobežojuma, saistībā ar jebkādām nesaskaņotām tās publisko licenču modifikācijām vai citām norunām, vienošanos vai līgumiem, kas attiecas uz licencēto materiālu, izņemot atsevišķus gadījumus, kad šādu darbību mērķis ir norādīt, ka dalīšanās ar materiālu notiek saskaņā ar Creative Commons licenci vai citā veidā, ko pieļauj Creative Commons noteikumi, kas publicēti creativecommons.org/policies . Lai izvairītos no neskaidrībām – šī rindkopa nav daļa no publiskās licences.

Ar Creative Commons var sazināties tīmekļa vietnē creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.