Creative Commons tiesību kodekss

CC0 1.0 Universāls

Šī tiesību instrumenta oficiāls tulkojums ir pieejams citās valodās.
CREATIVE COMMONS CORPORATION (“CREATIVE COMMONS”) NAV JURIDISKA FIRMA UN NENODROŠINA JURIDISKUS PAKALPOJUMUS. CREATIVE COMMONS PUBLISKO LICENČU IZPLATĪŠANA NERADA PĀRSTĀVJA-KLIENTA ATTIECĪBAS. CREATIVE COMMONS NODROŠINA SAVU LICENČU UN AR TĀM SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBU, BALSTOTIES UZ “TĀDS, KĀDS IR” PIEŅĒMUMU. CREATIVE COMMONS NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR ŠĪ DOKUMENTA IZMANTOŠANU VAI INFORMĀCIJU, KAS SNIEGTA ZEMĀK, UN ATSAKĀS NO ATBILDĪBAS PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪ DOKUMENTA VAI INFORMĀCIJAS VAI DARBU IZMANTOŠANAS DĒĻ.

Mērķa deklarācija

Lielākajā daļā pasaules jurisdikciju Autortiesības un blakustiesības (definētas zemāk) automātiski, ekskluzīvi tiek piešķirtas darba un/vai datubāzes (turpmāk abi – Darbs) autoram un sekojošajiem īpašniekiem (katrs un visi kopā – Īpašnieks).

Konkrēti īpašnieki vēlas uz neierobežotu laiku atteikties no tiesībām uz Darbu ar mērķi sniegt ieguldījumu publiski pieejamajos radošajos, kultūras un zinātniskajos darbos (“Publiski pieejamie darbi”), kurus sabiedrība var uzticami un bez bailēm par nākotnē sekojošiem iespējamiem autortiesību pārkāpuma prasījumiem papildināt, pārveidot, ievietot citos darbos, atkārtoti izmantot un brīvi izplatīt jebkādā formā un jebkādiem mērķiem, tajā skaitā komerciāliem nolūkiem bez ierobežojumiem . Šie īpašnieki var dot ieguldījumu Publiski pieejamajiem darbiem, lai popularizētu brīvās kultūras ideālu un turpmāku radošu, kulturālu un zinātnisku darbu radīšanu, vai lai iegūtu reputāciju vai plašāku savu darbu izplatīšanu, daļēji izmantojot citu cilvēku darbu.

Persona, kura attiecina CC0 licenci uz Darbu (turpmāk – Attiecinātājs) un ir Autortiesību un blakustiesību uz Darbu īpašnieks, brīvprātīgi izvēlas attiecināt CC0 uz Darbu un publiski izplatīt Darbu saskaņā ar licences nosacījumiem ar iepriekšminētajiem nolūkiem un bez gaidām par papildu atlīdzību vai kompensāciju, apzinoties savas Autortiesības vai blakustiesības uz Darbu un CC0 nozīmi un juridisko ietekmi uz šīm tiesībām.

1. Autortiesības un blakustiesības. Darbs, kas ir pieejams saskaņā ar CC0 licenci, var tikt aizsargāts ar autortiesībām un ar tām saistībām tiesībām (Autortiesībām un blakustiesībām). Autortiesības un blakustiesības tostarp, bet ne tikai, iekļauj šādas tiesības:

 1. reproducēt, pārveidot, izplatīt, izpildīt, raidīt, komunicēt un tulkot Darbu;
 2. darba autora(-u) un/vai izpildītāja(-u) personiskās tiesības;
 3. publicitātes un privātuma tiesības attiecībā uz personas attēlu vai līdzību, kas attēlota Darbā;
 4. tiesības uz aizsardzību pret negodīgu konkurenci attiecībā uz Darbu, kas ir pakļautas 4(a) sadaļā minētajiem ierobežojumiem;
 5. tiesības, kas aizsargā Darbā iekļauto datu izgūšanu, izplatīšanu, izmantošanu un atkārtotu izmantošanu;
 6. datubāzu tiesības (piemēram, tās, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvas 96/9/EC par datubāzu tiesisko aizsardzību, kā arī no jebkuras šīs direktīvas pārņemšanas nacionālajās tiesībās, ieskaitot tās grozījumus un papildinājumus); un
 7. citas līdzīgas, ekvivalentas vai attiecināmas tiesības visā pasaulē, kuras ir balstītas uz spēkā esošiem tiesību aktiem vai līgumiem un jebkādām to ieviešanām nacionālajās tiesībās.

2. Atteikšanās no tiesībām. Ciktāl vien iespējams, bet nepārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus, Attiecinātājs ar šo atklāti, pilnībā, pastāvīgi, neatsaucami un bez nosacījumiem atsakās, atstāj un atdod visas no Attiecinātāja Autortiesībām un blakustiesībām izrietošās tiesības, kā arī ar tām saistītos zināmos vai vēl nezināmos prasījumus un lietu ierosināšanas pamatus (ieskaitot esošos un nākotnes prasījumus un lietu ierosināšanas pamatus) attiecībā uz šo Darbu: (i) visās pasaules teritorijās; (ii) ilgāko iespējamo laiku, kuru nosaka spēkā esošie tiesību akti vai līgumi (ieskaitot termiņu pagarinājumus nākotnē), (iii) jebkurā pastāvošā vai nākotnē tapušā medijā un jebkādā kopiju skaitā un (iv) jebkādam nolūkam, ieskaitot neierobežotus komerciālus, reklāmas vai popularizēšanas mērķus (turpmāk – Atteikšanās no tiesībām). Attiecinātājs Atteikšanos no tiesībām īsteno katra sabiedrības locekļa labā, ar to kaitējot Attiecinātāja mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem, un pilnībā apzinoties, ka šāda Atteikšanās no tiesībām nav atsaucama, anulējama, atceļama, pārtraucama vai pakļauta jebkādai citai juridiskai vai līdzīgai darbībai, kas varētu pārtraukt sabiedrībai piešķirto iespēju izbaudīt Darbu, kā paredzēts ar Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju.

3. Publiskās licences atsaukšana. Gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Atteikšanās no tiesībām kādā tās daļā jebkāda iemesla dēļ ir atzīstama par nederīgu vai spēkā neesošu, tai tomēr ir jāpaliek spēkā tiktāl, cik vien iespējams, ņemot vērā Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju. Papildu, ciktāl tas attiecināms uz Atteikšanos no tiesībām, ar šo Attiecinātājs katrai no saistītajām personām nodod bezatlīdzības, nepārvedamu, nesublicencējamu, bezizņēmuma, neatsaucamu un beznosacījumu licenci, kas ļauj izmantot Attiecinātāja Autortiesības un blakustiesības uz Darbu: (i) visās pasaules teritorijās, (ii) ilgāko iespējamo laiku, kuru nosaka spēkā esošie tiesību akti vai līgumi (ieskaitot termiņu pagarinājumus nākotnē), (iii) jebkurā pastāvošā vai nākotnē tapušā medijā un jebkādā kopiju skaitā un (iv) jebkādam nolūkam, ieskaitot neierobežotus komerciālus, reklāmas vai popularizēšanas mērķus (turpmāk – Licence). Licence tiek uzskatīta par spēkā esošu no datuma, kad Attiecinātājs uz Darbu attiecinājis CC0. Gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Licence kādā tās daļā jebkāda iemesla dēļ ir atzīstama par nederīgu vai spēkā neesošu, tas nepadara par spēkā neesošu Licences pārējo daļu, un šādos gadījumos Attiecinātājs ar šo apstiprina, ka viņš vai viņa (i) neizmantos nevienu no viņai vai viņam atlikušajām Autortiesībām un blakustiesībām uz Darbu vai (ii) neizvirzīs nekādus ar Darbu saistītus prasījumus un pamatus lietas ierosināšanai, kas būtu pretrunā ar Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju.

4. Ierobežojumi un atruna.

 1. Šis dokuments neatceļ, nemaina, nelicencē un nekā citādi neietekmē Attiecinātāja tiesības uz preču zīmēm vai patentiem.
 2. Attiecinātājs piedāvā Darbu pēc “tāds, kāds ir” principa, un, ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, attiecībā uz Darbu nesniedz nekāda veida atklātus, noprotamus, likumā noteiktus vai cita veida paziņojumus vai garantijas, tostarp bez izņēmumiem arī garantijas par nosaukumu, piemērotību vai derīgumu konkrētam nolūkam, likumu nepārkāpšanu vai slēptu vai citu defektu neesamību, precizitāti vai atklājamu vai neatklājamu kļūdu esamību vai neesamību.
 3. Attiecinātājs neatbild par citu personu tiesībām, kuras varētu attiekties uz Darbu vai tā lietošanu, izmantošanu, tajā skaitā bez ierobežojuma arī par jebkuras personas Autortiesībām un blakustiesībām saistībā ar Darbu. Turklāt Attiecinātājs neatbild par jebkādu nepieciešamo apstiprinājumu, atļauju vai citu tiesību iegūšanu, kas nepieciešama jebkādai Darba izmantošanai.
 4. Attiecinātājs izprot un atzīst, ka Creative Commons nav šajā dokumentā iesaistītā puse un tām nav pienākumu vai saistību attiecībā uz šo CC0 vai Darba izmantošanu.
Citas pieejamās valodas: Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, hrvatski, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, Nederlands, polski, română, Slovenščina, svenska, 中文, 華語. Lūdzam iepazīties ar BUJ lai uzzinātu papildu informāciju par oficiālajiem tulkojumiem.